بهتر نیست که به جوانانی مثل برزای میدان بیشتری داده شود