تسلیت ایام فاطمیه

آواتار میرودود سیدمحمدی
تسلیت ایام فاطمیه
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۳۰۰۷ روز قبل
شهادت بی بی سادات بر عاشقان حضرتش تسلیت وتعزیت باد. بر قاتل خانم زهرا بفرس لعنت.