تسلیت ایام فاطمیه

آواتار میرودود سیدمحمدی
تسلیت ایام فاطمیه
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۷۶۹ روز قبل
شهادت بی بی سادات بر عاشقان حضرتش تسلیت وتعزیت باد. بر قاتل خانم زهرا بفرس لعنت.