چرا در دربی باختیم

آواتار محمدرضا زارعی
چرا در دربی باختیم
توسط   محمدرضا زارعی   ۲۷۸۸ روز قبل
نظربدین چرا باختیم بنظر من بی برنامه بودن و تعویضهای اشتباه
آواتار امید ارشد
توسط   امید ارشد   ۲۷۸۸ روز قبل
نداشتن دانش مربی  ما تو نیمه مربیان که نیمه دوم خوب کار نکردیم که هیچ افتضاح بودیم همه تیم فرستاد حمله اونا هم از فرصت استفاده کردن گل زدن خلاصه ما به مضلومی باختیم نه به اونا
آواتار محمدهادی رهبر
توسط   محمدهادی رهبر   ۲۷۸۷ روز قبل
​ سلام به تمام آبی های نیلون ایران زمین باخت مااززمانی شروع شدکه منصورخان ازتیم به هردلیلی جداشدوروندسقوط تیم شروع شدفقط یک بازی بودکه فرهادخان آمدوبریدیم ومردیم تاببریم قبول کنیدمظلومی هرچه داردازدانش منصورخان است مظلومی بدون پورحیدری شاه بدون تاج وتخت است اودرکرمان ونفت آبادان هم بدون منصورخان نتیجه نگرفته بودوامسال که دورخودش راالکی شلوغ کردوتیم باخفت باخاطره ای تلخ باخت خاطره ای که سالهادرذهن هامیماندمثل همان طورکه درده دقیقه همین مظلومی استقلال رامسخره خاص وعام کردخداکندکه یادتان نرفته باشدکادرفنی جزاستعفاراهی برای تسکین دل من هوادارنداردازصالح گوسفندگرفته که کارشناس فوتبال شبکه سه است تامظلومی دوای درد استقلال مربی بادانش خارجی است همان گفته حسن روشن
آواتار محمدهادی رهبر
توسط   محمدهادی رهبر   ۲۷۸۷ روز قبل
​دوستان آبی من چطورمیشه مربی که زدانش وکارشناس به این شبکه اون شبکه میده بعداین قدرکوتاه فکربعدمرخص کردن امیرحسین صادقی یک دفاع خوب نمیگیره ودرضمن مگه طارمی مهاجم لنگی هاعلی بیکاره بودکه یک نفررا مامورمهاراون نگذاشتی همین ملوان هفته قبل کنعانیان رامهارمستقیم طارمی گذاشته بودبایدتاسف خوردمظلومی دوتاریخ ننگ وسیاه برای آبی هاگذاشت هم آن ده دقیقه ایمودزایدواین سیاه کردن4مقدس ازسردردسه باردکتررفتم آقای مظلومی شما واعضای کادرمحترمتان آسوده استراحت کنیدشما بدون منصورخان شاه بدون تاج وتخت هستید