نظر شما درباره نیمکت نشینی آرش چیه؟

آواتار سید حسن طاهری
نظر شما درباره نیمکت نشینی آرش چیه؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۷۷۷ روز قبل
آواتار دنیا اریانسب
توسط   دنیا اریانسب   ۲۷۷۴ روز قبل
واقعاداره درحق ارش بی انصافی میشه اخه یعنی چی پسر9ساله ی استقلال زمان بازیا یااصلا نبایدتولیست 18نفره باشه یاام که فقط 2 دقیقه بازی میکنه اونم وقتی بازی داره تموم میشه این حق ارش نیست نیست نیست نیست بخدانیست......................................ارش تواینوبدون ماهمیشه کنارتیمودوستت داریم نوکرتم ارش جونم