دلایل افت و گلنزنی سجاد به نظر شما چیست ؟ و همچنین ترکیب اولیه و تعویض های مظلومی

آواتار سید حسن طاهری
دلایل افت و گلنزنی سجاد به نظر شما چیست ؟ و همچنین ترکیب اولیه و تعویض های مظلومی
توسط   سید حسن طاهری   ۳۰۰۳ روز قبل