بهترین تاکتیک و شیوه بازی در مقابل تراکتور؟

آواتار سید حسن طاهری
بهترین تاکتیک و شیوه بازی در مقابل تراکتور؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۹۳ روز قبل