عملکرد کادر فنی استقلال؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد کادر فنی استقلال؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۷۹۶ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۹۳ روز قبل
بسیار ضعیف . در حد صفر