عملکرد کادر فنی استقلال؟

آواتار سید حسن طاهری
عملکرد کادر فنی استقلال؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۷۱۷ روز قبل
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۷۱۴ روز قبل
بسیار ضعیف . در حد صفر