کادرفنی استقلال در فصل بعد؟ سیستم استقلال ذر فینال حذفی؟؟؟؟؟؟

آواتار سید حسن طاهری
کادرفنی استقلال در فصل بعد؟ سیستم استقلال ذر فینال حذفی؟؟؟؟؟؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۶۹۵ روز قبل