میگید قلعه نوعی و مظلومی خوب نیستند پس کی بشه مربی استقلال؟