چرایی نتایج ضعیف این فصل سپاهان؟

آواتار سید حسن طاهری
چرایی نتایج ضعیف این فصل سپاهان؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۹۳۵ روز قبل