فرهنگ فوتبال حرفه ای

آواتار حسین عباس نامی
فرهنگ فوتبال حرفه ای
توسط   حسین عباس نامی   ۲۷۸۶ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۳ روز قبل

به نظر من فرهنگ فوتبال ایران با فرهنگ فوتبال حرفه ای اسپانیا و ... فاصله زیادی داره.

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۳ روز قبل

لطفا مقایسه نکنید چون من افسردگی میگیرم