فرهنگ فوتبال حرفه ای

آواتار حسین عباس نامی
فرهنگ فوتبال حرفه ای
توسط   حسین عباس نامی   ۲۷۸۹ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۶ روز قبل

به نظر من فرهنگ فوتبال ایران با فرهنگ فوتبال حرفه ای اسپانیا و ... فاصله زیادی داره.

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۶ روز قبل

لطفا مقایسه نکنید چون من افسردگی میگیرم