چرا باید قلعه نویی یک سال بیاد قهرمان کنه بره این چه رسمی ؟؟

آواتار امیر محمد کشمیری
چرا باید قلعه نویی یک سال بیاد قهرمان کنه بره این چه رسمی ؟؟
توسط   امیر محمد کشمیری   ۳۱۲۵ روز قبل
آواتار اسماعیل زیلائی
توسط   اسماعیل زیلائی   ۳۰۴۵ روز قبل

بله چون آقای قلعه نوعی یک استقلالیه  پرسپولیسیها  آرزودارند مثل مایک مدیرعامل ویک سرمربی ازتیم خودشون  داشته باشنداماهیچ وقت موفق نمیشوندواگرهم کسی رابیاورندخودشون مثل عقرب همدیگه رونیش میزنندواین عنایتیست که خدااین لطف به ماکرده ماهم شاکراوهستیم

آواتار اسماعیل زیلائی
توسط   اسماعیل زیلائی   ۳۰۴۵ روز قبل

سیاست فوتباله تاتفکرات اسقلالیها درمغزتیمهای دیگرتزریق بشه تادرتاریخ هراستان ثبت بشه که یک استقلالی آمدوتیم شهرماراقهرمان کردوبرگشت به تیم محبوب خودش بایدبرایش آرزوی موفقیت کنیم وازدیدمثبت به این قضیه نگاه کنیم

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۳۰۴۵ روز قبل

اینا چی میگن یکی به منم بگه!!!

آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۳۰۴۴ روز قبل

کاملا.

همه تیم ها آرزو داشتن ژنرال رو دارند.

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۳۰۴۳ روز قبل

بله

ژنرال...

آواتار سروش عبداله پور
توسط   سروش عبداله پور   ۳۰۳۹ روز قبل
بمونه بهتره