چرا نمیزارن تمرین استقلال رو توه زمین شماره 2 آزادی ببینم؟

آواتار امیرحسین محوری
چرا نمیزارن تمرین استقلال رو توه زمین شماره 2 آزادی ببینم؟
توسط   امیرحسین محوری   ۲۷۷۷ روز قبل