ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۸۶۳ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۶۳ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی