ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۲۷۱ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۲۷۱ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی