ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۵۷۲ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۲ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی