ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۲۱۲۱ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۱۲۱ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی