داور دربی 83 علیرضا فغانی

آواتار سید حسن طاهری
داور دربی 83 علیرضا فغانی
توسط   سید حسن طاهری   ۲۵۷۳ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۳ روز قبل

به امید برد استقلال