بهترین بازیکن

آواتار سروش عبداله پور
بهترین بازیکن
توسط   سروش عبداله پور   ۲۶۸۷ روز قبل
بهترین بازیکن
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۸۶ روز قبل

برهانی و مجیدی

آواتار پریا کریمی
توسط   پریا کریمی   ۲۶۸۶ روز قبل

برهانی

آواتار محمدرضا کردیان
توسط   محمدرضا کردیان   ۲۶۸۵ روز قبل
فرهادمجیدی