شما هواداران به غیر ازاستقلال کدوم تیم خارجی رو دوست دارید؟