نقل و اتقال بازیکنان در نیم فصل دوم

آواتار حسین پاشائی
نقل و اتقال بازیکنان در نیم فصل دوم
توسط   حسین پاشائی   ۲۶۳۶ روز قبل

حمودی.انصاری فرد.جباری.افشین