شرح وظایف

آواتار کانون هواداران استقلال تست سیستم 1
شرح وظایف
مدیریت پایگاه: بالاترین مقام مدیریتی و تصمیم گیری در انجمن که تصمیمات آن بر تمام امورات انجمن حتی قوانین انجمن ارجحیت دارد.
مدیران تالارها : مدیر در بخش مربوطه خود امکان تصمیم گیری، کنترل و سیاست گذاری تحت نظر مدیریت پایگاه را دارد.