علت حذف یووه از اروپا

آواتار مجید مسلم آذر
علت حذف یووه از اروپا
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۷۴ روز قبل
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۷۴ روز قبل

علت حذف یووه در اروپا و نتیجه گیره در کالچو رو بفرمایید

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۷۴ روز قبل

من میگم در ترکیه فقط به برنامه ریزی بد یوفا باخت میشد این بازی ی هفته عقبتر بیفته و در ی زمین خوب بازی برگزار بشه .