نه داور,نه زمین ونه هیچ چبزدیگر.استقلال برگ برنده نداشت(مطلبی ازروزنامه ی استقلال)

آواتار fariba nikzad
نه داور,نه زمین ونه هیچ چبزدیگر.استقلال برگ برنده نداشت(مطلبی ازروزنامه ی استقلال)
توسط   fariba nikzad   ۲۵۸۷ روز قبل
یک باخت دیگر به نام استقلال! یه باخت دیگراین باربدون اینکه اثری از ناداوری وجود داشته باشه...استقلال این بار به خود باخت نه حریف قطری که جزداشتن چندبازیکن گرانقیمت چیز دیگری برای نشان دادن نداشت,امااستقلال باخت تادر یک روز بد فوتبالی که هم بدشانسی چاشنی اش بود و هم بازی نازیبا 3 امتیازدیگرازکف برود...استقلال دوباره باخت,این دوکلمه برای دومین بار در بازیهای آسیایی استقلال تکرار و باعث شدند تا با این باخت تیم دربین چهارتیم گروه به رتبه ی چهارم برود و اتفاقی برای آبی پوشان ایرانی بیافتدکه هرگزکسی تصورش راهم نمیکرد...این بار2 توپ برخوردکرده به تیردروازه الریان,مشت همیشه محکم مهدی رحمتی که انگار با یه بد بیاری ازهم بازشده بودودرنهایت90دقیقه تلاش بی سرانجام بازیکنان,باختی دیگررا برای استقلال رقم زد تادیگرهیچ توجیهی قابل قبول نباشد...به خودمان باختیم,به خوش خیالی ازاینکه همیشه مقابل الریان نتیجه گرفته ایم وبازهم میگیریم, به اینکه برخی بازیکنان باد غبغبشان مانع ازدیدشان شده بود تا نتوانندذره ای موثرواقع شوند!به خودمان باختیم باختیم ودیگرهیچ...به خودمان که میخواستیم برنده باشیم امانمیدانستیم برای بردن فقط خواستن کافی نیست و باید برگ برنده داشته باشی تا بتوانی حرفی برای گفتی داشته باشی و بایدبرنده واربازی کنی ونه اینکه ازدقیقه 80 به بعد یادت بیافتدکه عقبی و با ازدست دادن80 دقیقه قبلی فقط10دقیقه استقلالی واربجنگی...استقلال نه به واسطه ی بدشانسی رحمتی که توپ ازبین دستانش فرارکردتابه تور بچسبدکه به دلیل خود واقعی نبودنش باخت تابه نوعی دردومین بازی آسیایی اش به خود,گل به خودی زده باشد...به خودمان باختیم,بهانه نیاوریم ودیگرهیچ...
آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۵۸۷ روز قبل

کاملا با شما موافقم ماهم فقط توی باد بازیهای قبل و افتخارات سالیان گذشته استقلال خوابیدیم بازیکنان رو که دیگه نگو ... وقتی باختند فهمیدند که بازم طعم باخت چقدر تلخه....

آواتار zahra*ss*7777 4444*777
توسط   zahra*ss*7777 4444*777   ۲۵۸۶ روز قبل
نوشته شده توسط: لیلا جوکار

کاملا با شما موافقم ماهم فقط توی باد بازیهای قبل و افتخارات سالیان گذشته استقلال خوابیدیم بازیکنان رو که دیگه نگو ... وقتی باختند فهمیدند که بازم طعم باخت چقدر تلخه....