به نظر شما ایران با بازیکنان فعلی عملکردش در جام ملتها چگونه خواهد بود؟؟؟؟

آواتار سالار قدیمعلی
به نظر شما ایران با بازیکنان فعلی عملکردش در جام ملتها چگونه خواهد بود؟؟؟؟
توسط   سالار قدیمعلی   ۲۴۴۰ روز قبل
به نظر من به فینال صعود میکند!!
آواتار میرودود سیدمحمدی
توسط   میرودود سیدمحمدی   ۲۴۴۰ روز قبل

درگروه خودش خیلی خوب باشدسوم میشود.سیدودود