استقلال تو آسیا بهتر از لیگ بازی می کنی چرا؟

آواتار مهدی جوکار
استقلال تو آسیا بهتر از لیگ بازی می کنی چرا؟
توسط   مهدی جوکار   ۲۵۵۲ روز قبل