تا ابدابیدلم

Avatar وحید رحیمی فرد
تا ابدابیدلم
By   وحید رحیمی فرد   3112 Day ago

بازی خوبی بود استقلال 80دقیقه با نبود بازیکنان اصلی چندین موقعیت رو خراب کرد وخداوند که دلش برای هواداران پرسپولیس سوخته بود معجزهای را در 10دقیقه نمایان کرد

Avatar وحید رحیمی فرد
By   وحید رحیمی فرد   3112 Day ago

چه گلهائی خورد پرسپولیس

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.