حرف مظلومی

Avatar فرهاد قدیری
حرف مظلومی
By   فرهاد قدیری   3064 Day ago

آقای مظلومی فرمودن که ما 2 جام می گیریم! باید حرف آقای مظلومی را اصلاح کنم و بگم ما می تونستیم 2 جام بگیریم! این یک جامی هم که گرفتید به نظر خیلی ها شانسی بود. به نتایج جام حذفی نگاه کنید متوجه می شوید.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.