کم کارهای استقلال

Avatar فرهاد قدیری
کم کارهای استقلال
By   فرهاد قدیری   3021 Day ago

میلاد میداوودی متهم ردیف اول کم کارها که خوب تمرین نمی کنه! اینو مظلومی گفته. نظر شما دوستان چیه!!!

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3021 Day ago

میلاد میداوودی متهم ردیف اول کم کارها که خوب تمرین نمی کنه! اینو مظلومی گفته. نظر شما دوستان چیه!!!

خفه شو دیگه خونوک.بازفحش میخوای.ب توچه که میلادکم کاره.گاو گنده گو.تو.نبه

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3021 Day ago

یکی از بی تربیت ترین و کم ظرفیت ترین آدم های این تالار هستی. واقعا" برات متاسفم که شخصیت خودتو نشون می دی و همه هم اون حرف های قشنگتو می خونن. حیف که شخصیت من اجازه نمی ده به تو یه الف بچه دهن به دهن بشم.

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3020 Day ago
Written by: فرهاد قدیری

یکی از بی تربیت ترین و کم ظرفیت ترین آدم های این تالار هستی. واقعا" برات متاسفم که شخصیت خودتو نشون می دی و همه هم اون حرف های قشنگتو می خونن. حیف که شخصیت من اجازه نمی ده به تو یه الف بچه دهن به دهن بشم.

خفه .درموردمیلاددیگه نظرنده.افتاد؟

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.