به کدام گزینه برای مربی گری استقلال رای میدهید

Avatar saeed mohsen zadeh
به کدام گزینه برای مربی گری استقلال رای میدهید
By   saeed mohsen zadeh   3475 Day ago
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3475 Day ago
اگه حاجی بمونه مظلومی
Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3474 Day ago
دانش یه مربی خارجی خیلی بیشتر از یه مربی ایرانیه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.