قسمتی از برگ دفتر خاطراتم ...

Avatar فاطمه اصفهانی
قسمتی از برگ دفتر خاطراتم ...
By   فاطمه اصفهانی   1965 Day ago
آبی یعنی هجوم لحظه های آرامش ، آبی یعنی مهربانی ، آبی دل بودن ، آبی یعنی قرمزجماعت همیشه داغ باخت رو دلشون باشه ....
همیشه آبی بمونید و قدر این موهبتو بدونید ...
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1964 Day ago
آبی یعنی عشق و زندگی و دیگر هیچ . 
Avatar سپهر معینی
By   سپهر معینی   1824 Day ago
بالای سرم آسمان آبی  .....زیر پایم دریای ابی .....وجودم شده عشق به آبی.به عشق تمام استقلالی ها
آسمان گفت که من آبی ام
                                           عشق می ورزم که استقلالی ام.
درود بر هر چی اتقلالی.
Written by: صابر سالاری توسه سرا
آسمان گفت که من آبی ام
                                           عشق می ورزم که استقلالی ام.
درود بر هر چی اتقلالی.


ببخشید غلط املایی داشتم
                                            درود بر هر چی استقلالی
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1813 Day ago
 آقا صابر املای شما شد 19 . ولی آبی بودنت بیست بیسته . درود به اس اسهای همیشه آبی دریای بیکران و آسمان بی انتها . 

 تاسف برای لنگیها که اکه هوس کردن رنگ تیمشونو ببینن باید برن به دیوارهای حمام عمومی نگاه کن.

                          خدایی اینهم خودش یک غصه است که لنگیها گرفتارش شدن    
Written by: وهاب نظری نژاد
 آقا صابر املای شما شد 19 . ولی آبی بودنت بیست بیسته . درود به اس اسهای همیشه آبی دریای بیکران و آسمان بی انتها . 

 تاسف برای لنگیها که اکه هوس کردن رنگ تیمشونو ببینن باید برن به دیوارهای حمام عمومی نگاه کن.

                          خدایی اینهم خودش یک غصه است که لنگیها گرفتارش شدن    


   ​ممنون آقا وهاب 
و راستی به جز آسمان که  عشق میورزه استقلالیه منم عشق میورزم که استقلالیم چون که علاوه بر
بزرگی خودش هوادارایه درجه یکی مثل شما رو داره.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.