بدترین خاطره

Avatar وهاب نظری نژاد
بدترین خاطره
By   وهاب نظری نژاد   1964 Day ago
بدترین خاطره ای که در ذهن من جا خوش کرده و احتمالا هیچ وقت پاک نخواهدبه زمانی برمیگردد که مجتبی جباری بعنوان یک استقلالی در برنامه ضداستقلال نود الگوی خود را دو باریکن لنگیها .. کریم باقری و علی کریمی معرفی کرد .از آن شب به بعدجباری از چشمم افتاد. هرکسی که وارد استقلال میشود چه بازیکن . سرمربی و چه کادر فنی حتی مدیر عامل و اعضای هییت مدیره تا آن تدارکاتچی باید اول در باره استقلال مطالعه کنند تا متوجه بشن وارد چه تیم بزرگی شده اند...

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.