خاطره هایی از گذشته دور شهر آوردها.

Avatar وهاب نظری نژاد
خاطره هایی از گذشته دور شهر آوردها.
By   وهاب نظری نژاد   1958 Day ago

آبا میذانید که اولین دیدار استقلال با لنگیها در اولین شهر آورد در تاریخ جمعه . 16.فروردین. 1347. آنهم بصورت دوستانه برگزار شد و نتیجه اش . صفر ... صفر شد.

آیا میدانیداولین برنده شهر آورد در سومین دیدار. اس اسها با لنگیها.( دیداردوم هم صفر صفر تمام شد). روزجمعه.31.مرداد.1348..3 بر 1 بسود استقلال تمام شد

گل زنان استقلال در آن بازی . 1. احمد منشی زاده .. 2. علی جباری ..3 . کارو حق وردیان بود. تک گل لنگیها هم توسط. ناظم گنجا پور زده شد. 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.