هافبک چپ تخصصی

Avatar toraj hoshyar
هافبک چپ تخصصی
By   toraj hoshyar   3415 Day ago
ما در منطقه چپ خط میانی بسیار عملکرد ضعیفی حداقل دراین دو بازی داشتیم اگر دراین منطقه نتوانیم خوب نفوظ کنیم به مشگل خواهیم خورد فقط کافیه سمت راست ماراببندند درخط هافبک دفاعی هم تا آماده شدن جواد نکونام قطعآ مشگل خواهیم داشت.
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3410 Day ago
بیگ زاده خوبه ها اما دست تنها نمیشه مثله جانواریو مکمل میخواد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.