تعجب بنده از ترجیح دادن بیک زاده به ساموئل! !

Avatar سجاد اله
تعجب بنده از ترجیح دادن بیک زاده به ساموئل! !
By   سجاد اله   3392 Day ago
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3392 Day ago
بیگ زاده بازیکنه قدرتیه با دوپام میتونه خوب شوت بزنه اما ساموئل بیشتر فنیش قویه.حالا این نظر شخصیه منه
Avatar سجاد اله
By   سجاد اله   3391 Day ago
بیک زاده به علت عدم دوندکی در خط هافک نه دوندکی رو به جلو بلکه دوندکی در جهار جهت (فضا خالی کردن برای دیکر بازیکنای هم تیمی ) نه تنها بدر تیم بلکه بدر نکونام رو هم در میاره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.