بازی بعد از دقیقه یک. هاشم حیا کن استقلالو رها کن

Avatar سجاد اله
بازی بعد از دقیقه یک. هاشم حیا کن استقلالو رها کن
By   سجاد اله   3387 Day ago
Avatar فاطمه اکبری
By   فاطمه اکبری   3387 Day ago
بله هاشم بیک زاده شده اسماعیل شریفات پارسال که مظلومی همش از اون در ترکیب استفاده میکرد خدایی ساموئل خیلی خیلی خیلی از اون بهتره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.