مربی

Avatar احمد فرامرزی
مربی
By   احمد فرامرزی   1840 Day ago
البته امیر خان قلعه نوعی از افتخارت اسقلال مبیاشد واکر باشکاه خصوصی شود امید این هست که مربی خوب خارجی دعوت شود
Avatar maryam 7
By   maryam 7   1788 Day ago

البته امیر خان قلعه نوعی از افتخارت اسقلال مبیاشد واکر باشکاه خصوصی شود امید این هست که مربی خوب خارجی دعوت شود

 بلــــــــه..تو این دوفصل خوب افتخاراتشون رو نمایان کردن !!

​درسته که امیر خان مربی خوبی هستن و بر این هیچ شکی نیست اما ایشون دیگه به درد استقلال نمیخورن.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.