بازگشت دوباره رحمتی و خرید سید جلال حسینی؟

Avatar سید حسن طاهری
بازگشت دوباره رحمتی و خرید سید جلال حسینی؟
By   سید حسن طاهری   3251 Day ago
بازگشت دوباره رحمتی و خرید سید جلال حسینی؟
آخه چرا سید جلال اصلا لنگیا رو نباید تو استقلال راه بدهند. 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   3236 Day ago

بالاخره سیـــد اومد و خوشحالمون کرد..سید جلالم بازیکنه خیلی خوبیه اما بخاطر لنگی بودنش جایی تو استقلال نداره و چون خودشم اینو میدونست با نفت قرارداد بسته

Avatar سپهر معینی
By   سپهر معینی   3229 Day ago
اصلا رحمتی و استقلال باید باهم باشن.استقلال امسال با رحمتی ایشالا قهرمانه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.