بچه ها ...فرهاد>کاپیتانمون>عشقمون>...رفت!!! خداحافظ کاپیتان

Avatar alireza alkhamis
بچه ها ...فرهاد>کاپیتانمون>عشقمون>...رفت!!! خداحافظ کاپیتان
By   alireza alkhamis   3353 Day ago
آقا امیر ورزشگاه آزادی و میکنیم واست جهنم...تو رو دیگه 1 لنگی هم حساب نمیکنیم...برووووووووووووووووووووووووووووو خاک تو سرت حسود>بی غیرت>نامرد>همینو میخواستی ها بهش رسیدی...ولی نشونت میدیم که 1تار مویه فرهادم حسابت نمیکنیم و نیستی...بری بالا بیای پایین فرهااااااااااااااد سرورته

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.