عملکرد مظلومی رراضی کنندس و آیا تا اخر فصل ادامه داره روند مثبتش؟

Avatar سید حسن طاهری
عملکرد مظلومی رراضی کنندس و آیا تا اخر فصل ادامه داره روند مثبتش؟
By   سید حسن طاهری   2269 Day ago

ایشالا این روند ادامه داره و منم امیدوارم با این روند رو به رشد تیم و 
حمایت پرشور هوادارا تیممون قهرمان میشه.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.