عملکرد خط حمله استقلال بدون سجاد

Avatar سید حسن طاهری
عملکرد خط حمله استقلال بدون سجاد
By   سید حسن طاهری   3228 Day ago
بنظر شما در نبود سجاد امید گلزنی تیممون کی میتونه باشه ؟‌
​به نظرم اگه پروپژیچ بازی کنه گل میزنه 
اما مهم نیست چه کسی گل میزنه 
مهم اینه که تیم ببره و انتقام فصل پیش رو از ذوبی ها بگیره.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.