عملکرد ارش برهانی ...بازی های اخیر ایشان در تیم....

Avatar بردیا ن
عملکرد ارش برهانی ...بازی های اخیر ایشان در تیم....
By   بردیا ن   3127 Day ago

با توجه به بازی های ضعیف ایشان به نظرم یه مدت بیرون باشه بهتره.هم به نفع خودشه .هم تیم

Avatar سید هادی قیصری
By   سید هادی قیصری   3014 Day ago
شاید ی روانشناس بتونه روحیه از دست رفته آرش رو بهش برگردونه
​تو این مدتی که لیگ تعطیله صددرصد آرش خودشو بازیابی میکنه و خوب میشه....
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2910 Day ago
Written by: صابر سالاری توسه سرا
​تو این مدتی که لیگ تعطیله صددرصد آرش خودشو بازیابی میکنه و خوب میشه....
باهات شدید موافقم ...به امید قهرمانی استقلال
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2882 Day ago
آرش بنده خدا و آقای گل که بیشتر روی نیمکت نشسته بود که هم انگیزه ازش گرفته شد و هم بازی که این از لجبازیهای مظلومی بود . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.