کدوم بازیکن تو دربی روز جمعه عملکرد خوبی داشته

Avatar دنیا اریانسب
کدوم بازیکن تو دربی روز جمعه عملکرد خوبی داشته
By   دنیا اریانسب   2018 Day ago
بچه ها خیلی دوست دارم نظراتتونوبدونم...پس زودباشین
Avatar سید مصطفی حسینی
By   سید مصطفی حسینی   2018 Day ago
باورکن خیلی فکر کردم ولی هیچکس نیست
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1978 Day ago
اگر عمل کرد خوبی داشتن که چهارتا گل نمیخوردیم و اونطور تحقیر نمیشدیم . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.