چرا رحمتی انقدر راحت دربی گل میخوره؟

Avatar Davood Salar
چرا رحمتی انقدر راحت دربی گل میخوره؟
By   Davood Salar   2017 Day ago
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1978 Day ago
چونکه الان مدتیه که متاسفانه استقلال از تیم لنگیها میترسه و همیشه با ترس پا به میدان میزاره . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.