بازیکن فصل استقلال؟

Avatar سید حسن طاهری
بازیکن فصل استقلال؟
By   سید حسن طاهری   2703 Day ago
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2683 Day ago
اگر رحمتی اون حرکت بچه گانه در بازی با تراکتور را انجام نمیداد و بی خود و بی جهت تیم را به حاشیه نمی برد و با کارت زردی که از داور گرفت استرس را به تیم وارد نمی کرد شاید میشد گفت رحمتی ولی متاسفانه همه بد بودن . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.