میگید قلعه نوعی و مظلومی خوب نیستند پس کی بشه مربی استقلال؟

Avatar سید حسن طاهری
میگید قلعه نوعی و مظلومی خوب نیستند پس کی بشه مربی استقلال؟
By   سید حسن طاهری   2983 Day ago
Avatar .... ....
By   .... ....   2983 Day ago
علی منصوریان بهترین گزینه برای استقلال
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2971 Day ago
سرمربی گری در استقلال باین صورته که . یه قوطی است بنام قوطی شامرطی که دو سه تا اسم سرمربی داخلشه و در پایان هر فصل و شروع فصل جدید دست میکنن تو اون قوطی و اسم هرکس که در اومد میشه سرمربی استقلال . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.