جا داره که من به نوبه خودم از زحمات و غیرت همه کسانی که در موفقیت استقلال امسال تلاش کردن تقدیر و تش

Avatar امین شهرویی
جا داره که من به نوبه خودم از زحمات و غیرت همه کسانی که در موفقیت استقلال امسال تلاش کردن تقدیر و تش
By   امین شهرویی   2604 Day ago
Avatar مجید مسلم آذر
By   مجید مسلم آذر   2466 Day ago

جادار و مطمئن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.