نظر شنا درباره بازی خرید های جدید استقلال

Avatar سید حسن طاهری
نظر شنا درباره بازی خرید های جدید استقلال
By   سید حسن طاهری   2851 Day ago
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2712 Day ago
ظاهرا رفتن از بازار حراجی یه مشت جنس بنجل و دست دوم خریدن که بدرد هیچ کاری نمیخوره . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.