نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال

Avatar سید حسن طاهری
نظر شما درباره بازی خرید های جدید استقلال
By   سید حسن طاهری   2850 Day ago
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   2850 Day ago
عزیز دل تازه یک بازی انجام شده خیلی زوده بخوایم الان قضاوت کنیم
توکل بخدا انشاءا.. روز به روز بهتر و یک تیم واقعا خوب و آسیایی داشته باشیم

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2712 Day ago

                                                         افتضاح 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.