استقلال و خاطرات خوش برای هوادار

Avatar وهاب نظری نژاد
استقلال و خاطرات خوش برای هوادار
By   وهاب نظری نژاد   1417 Day ago
بالاخره تو کوچه استقلال هم عروسی میشه و خاطرات خوبش برای ما میمونه . 
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1417 Day ago
انسان به امید زنده است و ما هم امیدواریم که با پیروزیهای استقلال خاطرات خوشی هم برای ما رقم بخوره . انشااله . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1416 Day ago
به امید روزهای خوب خوب خوب
انشاءا... اولیش بهترینش هم برد لنگیا باشه

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1414 Day ago
بازی نکردن اسطوره های استقلال در بازی مثلا ستاره ها که همه ستاره های پفکی و از دور خارج شده بودن و بیشترشون لنگی بودن و با پیراهنهای تیمهای دیگه خدا حافظی کردن برای من خاطره خوبی بود در واقع روی لنگیها کم شد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1411 Day ago
ای بابا سید جان مگه این لنگیا روشون کم میشه
اینا خیلی پر رو تر و بی شرمتر از این حرفان

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.