کاوه رضایی...

Avatar دنیا اریانسب
کاوه رضایی...
By   دنیا اریانسب   1395 Day ago
اومدنش عملکردش تاکتیکش ووووتاچ حد تونسته به تیم کمک کنه؟؟؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1393 Day ago
یعنی شما دوست عزیز به بازیکن و مهاجمی که در 5 بازی فقط 2 گل زده نمره میدین
کاوه هنوز توی تیم جایگاه خودش رو پیدا نکرده و موقعیتهای صد در صد رو به باد میده البته او تنها نیسن همه بازیکنان امسال ضعیف عمل کردن حتی رحمتی
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1393 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
یعنی شما دوست عزیز به بازیکن و مهاجمی که در 5 بازی فقط 2 گل زده نمره میدین
کاوه هنوز توی تیم جایگاه خودش رو پیدا نکرده و موقعیتهای صد در صد رو به باد میده البته او تنها نیسن همه بازیکنان امسال ضعیف عمل کردن حتی رحمتی

به نظر من به تیم خیلی کمک میکپنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.